Modernin tieteen pioneerit

Tieteen vallankumouksen alkuunpanijat ja modernin ajan luomiseen uskovat tiedemiehet

Wikipedia kertoo tieteellisestä vallankumouksesta mm. näin:

”Tieteellinen vallankumous (myös tieteen tai luonnontieteiden vallankumous) on tieteenhistoriassa käytetty nimitys noin vuosien 1500–1700 välisenä aikana tapahtuneelle luonnontieteiden edistykselle… Tieteellisen vallankumouksen muutokset ja perintö ovat niin keskeisiä, että sen sanotaan synnyttäneen nykyaikaisen tieteen mallin. Yhtä lailla tieteellinen vallankumous on nähty vaiheena länsimaisen ajattelun vapautumisessa uskonpuhdistuksen ja renessanssin tapaan.”

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tieteellinen_vallankumous

Nykyään ei ole kovin harvinaista se, että naturalistit (ateistit ja agnostikot) ja evoluutioteoriaan uskovat pitävät nykyaikaisen tieteen ansioita naturalististen ja evoluutioteoriaan uskovien tiedemiesten aikaansaannoksena. Totuus on kuitenkin päinvastainen. Naturalistit eivät ole tieteellisen vallankumouksen pioneereja. Heidän edustamansa teoriat kaikkeuden ja elämän synnystä ja darwinistinen evoluutioteoria eivät ole saaneet aikaan tieteellistä läpimurtoa monia ihmiskuntaa hyödyttäneillä tieteen aloilla. Geenitekniikan eri sovelluksista on toki hyötyä, mutta ne todistavat älykkäästä suunnittelusta ja sen toteutuksesta, sen sijaan, että todistaisivat uusdarwinistisesta evoluutioteoriasta.

Tieteen vallankumous sai alkunsa älykkääseen suunnitelmaan ja sen toteutukseen uskoneiden tiedemiesten toimesta (he uskoivat luojaan). Heidän joukkoonsa kuuluvat mm. Nikolaus Kopernikus, Galileo Galilei, Francis Bacon, Blaise Pascal, Robert William Boyle, René Descartes, Isaac Newton, Gottfried Leibniz, Michael Faraday, James Maxwell ja Louis Pasteur. Heidän lisäkseen on monia muita vähemmän tunnettuja kristittyjä tiedemiehiä, jotka ovat luoneet pohjan modernille tieteelle. Ateismi ei ollut kovin suosittua ja yleistä heidän aikanaan eivätkä ateistiset tiedemiehet ole tieteellisen vallankumouksen takana.

Ateismilla ei ollut juurikaan sijaa tiedeyhteisössä ennen 1800-lukua, mutta sen jälkeen ateistiset tiedemiehet ovat vallanneet luonnontieteitä harjoittavat yliopistot länsimaisissa demokratioissa ja ideologialtaan kommunistisissa maissa. Muualla luomiseen uskovat tiedemiehet ovat edelleen enemmistönä myös luonnontieteellisissä tiedekunnissa.

Vaikka suuri osa luonnontieteilijöistä pitää nykyään totena evoluutioteorian – osa perehtymättä siihen tarkemmin – niin vain pieni osa korkeasti koulutetuista ihmisistä kiistää luojan ja älykkään suunnitelman luomisen takana. Suurin osa koko maailman korkeasti koulutetuista ihmisistä uskoo edelleen älykkääseen suunnitelmaan ja sen toteuttamiseen, luomiseen. Vain luonnontieteissä naturalistit muodostavat enemmistön ja hekin lähinnä vain Euroopassa ja joissakin muissa länsimaisissa demokratioissa sekä nykyisissä tai entisissä kommunistisissa maissa.

Maailmassa on yhä vielä joukko älykkääseen suunnitteluun ja luomiseen uskovia tiedemiehiä eri aloilta. Löydät luettelon muutamista seuraavien linkkien takaa:

Creation scientists and other biographies of interest
http://www.answersingenesis.org/home/area/bios/default.asp

Who´s Who in Creation/Evolution?
http://www.christiananswers.net/creation/people/home.html

TIETEELLINEN ERIMIELISYYS DARVINISMISTA sivulla on linkki sellaisten erityisesti luonnontieteitä harjoittavien tiedemiesten listaan, jotka ovat allekirjoittaneet seuraavan julkilausuman:

”Suhtaudumme epäilevästi väitteisiin, että sattumanvaraiset mutaatiot ja luonnonvalinta pystyisivät selittämään elämän monimuotoisuuden. Darwinin teorian puolesta puhuvien todisteiden kriittistä tarkastelua tulisi rohkaista.”

Luettelo julkilausuman allekirjoittaneista tiedemiehistä löytyy pdf-tiedostona osoitteesta
http://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id=660

Tässä on vielä luettelo joistakin 1900- ja 2000-luvulla eläneistä tunnetuista tiedemiehistä, jotka uskovat älykkääseen suunnitelmaan ja sen toteuttamiseen (luomiseen) tai pitävät uusdarwinistista evoluutioteoriaa virheellisenä tai riittämättömänä selityksenä elämän monimuotoisuudelle ja lajien runsaudelle (nimen perässä on tieteen ala ja viittaus hyödylliseen kirjaan tai tieteelliseen artikkeliin):

Valikoituja älykkään suunnitelman ideaa kannattavien tiedemiesten julkaisemia vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleja ovat mm.:

Täydellisempi lista ID-teoriaa kannattavien tiedemiesten vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista löytyy osoitteesta http://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id=10141.

Naturalistit (ateistit ja agnostikot) irvailevat usein sillä tosiasialla, että ID-teoriaa ja luomista kannattavilla tiedemiehillä on hyvin vähän julkaistuja vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja väitteidensä tueksi. Tämä ei ole ihme, koska valtaosa päätöksiä tekevistä ihmisistä on naturalisteja. Luomiseen ja ID-teoriaan uskovien osuus on pieni tiedeyhteisössä, joten myös se selittää vähäisten julkaisujen määrän. Tärkeämpää kuin määrä, on julkaisujen laatu. Älykkääseen suunnitteluun ja sen toteutukseen uskovien julkaisut ovat laadultaan parempia ja lähempänä totuutta kuin naturalistien julkaisut. Naturalistinen paradigma estää tutkijoita hyväksymästä totuutta ja kestää aikansa ennen kuin naturalistinen paradigma häviää tiedeyhteisöstä.

Niin kuin näemme, eivät tiedemiehet ole suinkaan yksimielisiä siitä, että naturalistiset teoriat olisivat totta. Saman älykkyyden ja koulutuksen saaneet tiedemiehet tulkitsevat samaa dataa ja samoja havaintoja eri tavalla, niin että maailmankatsomus ja usko vaikuttavat tehtyihin johtopäätöksiin ratkaisevalla tavalla. Itse kukin tiedemies tulkitsee havaintoja ennalta totena pitämänsä maailmankuvan ja uskon tueksi. Tämä on väärä ennakkoluulojen vääristämä tapa harjoittaa tiedettä.

Valitettavasti vain harvat tiedemiehet ovat vapaat ennakko-oletusten ja oman yhteisönsä asettamien paineiden vaikutuksesta muodostaessaan johtopäätöksiä luonnosta tehdyistä havainnoista ja tieteellisen tutkimuksen datasta. Jos ennakko-oletuksia ja pelkoa ei olisi, niin tutkijat lähestyisivät toisiaan ja teoriat vastaisivat paremmin todellisuutta.

Maailmassa on monia ihmisiä, jotka eivät ole tutustuneet kovin tarkasti Alkuräjähdysteoriaan, kemialliseen evoluutioon (abiogeneesi eli elämän syntyminen elottomasta aineesta itsestään ilman älykästä ohjausta) ja evoluutioteoriaan. He pitävät silti näitä teorioita tosina, koska media on antanut niistä sellaisen kuvan, että ne olisivat ”tieteellisesti todistettuja faktoja”. Jos nämä ihmiset tutkisivat tarkemmin teorioissa esitettyjä väitteitä, huomaisivat he, että ne eivät perustukaan faktoihin vaan pikemminkin arvailuihin, oletuksiin, mielikuvitukseen ja uskoon. Näin on myös tapahtunut ja kerron siitä esimerkin.

Filosofi Antony Flew on hyvin poikkeuksellinen tiedemies. Hän hylkäsi ateismin järkiperäisin syin havaittuaan luonnossa ja kaikkeudessa vallitsevan suunnitelmallisuuden. Hän on nyt deisti.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Antony_Flew

Flew on hyvä esimerkki siitä, miten puhtaalla järjellä ja logiikalla voidaan hylätä ateismi, joka on omasta mielestäni järjen tai sen käytön puutetta ja vetää siltä osin vertaa monille uskonnoille.

Maailmassa on myös monia ihan tavallisia ihmisiä eri aloilta ja eri koulutuksen saaneita, jotka pitävät totena luomisen tavalla tai toisella, vaikka eivät osaa kertoa sitä, miten kaikki on luotu. He uskovat silti älykkääseen suunnitelmaan ja sen toteuttamiseen, luomiseen, ja luojaan sen toteuttajana. Olen tavannut tällaisia ihmisiä työssäni, harrastusten parissa ja jopa omassa perheessäni. Se, että nämä henkilöt eivät useinkaan kannata mitään uskontoa, ei estä heitä pitämästä totena älykästä suunnitelmaa ja luomista.

Ateistit ja agnostikot luulevat ehkä, että heidän pitäisi tunnustaa jotakin valtauskontoa tai vähemmän tunnettua uskontoa, jos he hylkäisivät naturalismin ja evoluutioteorian. Se ei ole välttämätöntä. Ihminen voi pitää totena älykkään suunnitelman ja luomisen, vaikka ei kannattaisi mitään uskontoa. Älykäs suunnittelu ja sen toteutus on nähtävänä kaikkialla universumissa ja luonnossa. Kaikki toimii älykkään suunnitelman ja sen toteutuksen mukaan (universumin rakenne, luonto ja ekosysteemit). ”Uskovaiseksi” uskontojen kannattajaksi ei tarvitse ryhtyä, jos pitää järkevänä ja hyvin perusteltuna älykkään suunnitelman ja luomisen, jonka takana luoja on, olipa hän sitten kuka tai ketkä tahansa. Teistien ohella myös deistit pitävät totena älykkään suunnitelman ja luomisen, niin että uskovat ”Jumalaan”, joka ei ole vaikuttanut eikä vaikuta aktiivisesti maailmassa luomisen jälkeen.

Kaikki tieteellinen tutkimus puoltaa älykästä suunnittelua ja luomista. Naturalistit tulkitsevat väärin havaintoja, mistä johtuen he eivät näe selviä todisteita suunnittelusta ja luomisesta. Toki osa heistä tunnustaa sen, että maailma näyttää suunnitellulta, mutta ei heidän mielestään sitä todellisuudessa ole… naturalistinen paradigma johtaa tällaiseen virheelliseen johtopäätökseen. Tähän sopii vanha totuus:

Jos jokin lintu näyttää ankalta, liikkuu kuin ankka ja ääntelee kuin ankka, niin se todennäköisesti on ankka.

Sovella tuota kaikkeudesta ja luonnosta tehtyihin havaintoihin. Jos esimerkiksi ekosysteemi vaikuttaa älykkäästi suunnitellulta, niin se todennäköisesti on älykkäästi suunniteltu. Puhtaalla maalaisjärjellä voidaan ymmärtää, että kaikki on luotua. Milloin, miten ja missä järjestyksessä tai kuka sen teki tai ketkä sen tekivät? Se on kokonaan toinen kysymys, jolla ei ole tieteellisen tutkimuksen ja sen tulosten kanssa kovinkaan paljon tekemistä.

Valistuksen aika 1600-luvun lopusta 1700-luvun loppuun oli tieteellisen vallankumouksen aikaa, jolloin luomiseen uskovat tiedemiehet saivat aikaan tieteellisen vallankumouksen. Naturalisteilla (ateisteilla ja agnostikoilla) ei ollut juurikaan ansioita tieteellisen vallankumouksen syntyyn ja kehitykseen.

En väitä nyt sitä, että tieteellisen vallankumouksen takana olevien tiedemiesten jumal-usko olisi aivan erityisellä tavalla vaikuttanut heidän tieteellisiin ansioihinsa: heidän tieteelliset tutkimuksensa eivät puhu kaiketi mitään luomisesta tai Jumalasta eivätkä liittyneet luomisen todistamiseen vaan jo luodun maailman tutkimukseen.

Toin tämän asian esille sen vuoksi, että Jumalan kieltäjät ovat esittäneet pyyntöjä ja vaatimuksia luomisen kannalla olevien tiedemiesten nimien esilletuomiseksi ja väittäneet nykytieteen ansioiden olevan naturalistien (ateistien ja agnostikoiden) ansiota. Samalla on vähätelty luomista totena pitävien tiedemiesten älykkyyttä ja kompetenssia omalla tieteenalallaan ja yleisestä kykyä arvioida tieteelliseksi väitettyjä teorioita (evoluutioteoria ja naturalistiset teoriat kaikkeudesta ja elämästä).

Todistan kirjoituksillani sen, että luomista totena pitävien älykkyys ei ole alhaisempi kuin naturalistien eikä älykkyyttä mitata ensisijaisesti maailmankuvan ja uskon perusteella vaan muilla keinoilla. Oma vakaumukseni on kuitenkin se, että ateismi on älykkyyden tai sen käytön puutetta. Tätä aihetta sivuaa kirjoituksemme Maailmankatsomus, usko ja älykkyys.

Keskustelua aiheesta suomi24 foorumilla.

Hakemisto

Mainokset
Kategoria(t): Luominen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s